Per 1 april regels voor incassodiensten, dit verandert er

Leestijd: 3 minuten

Per 1 april 2024 zijn er nieuwe regels voor incassodienstverlening in Nederland. Vanaf deze datum moeten incassodienstverleners voldoen aan kwaliteitseisen en zich verplicht registreren.

Dit is een gevolg van de Wet Kwaliteit incassodienstverlening (Wki), waarmee het beroep voor het eerst gereguleerd wordt in Nederland.

Door deze wet en de registratieplicht moet een einde komen aan onprofessioneel handelen en het stapelen van incassokosten.

De Wki stelt eisen aan incassodienstverleners op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag. Zo moeten zij beschikken over voldoende juridische kennis omtrent incassoprocedures en communicatie- en adviesvaardigheden.

Ook krijgen zij te maken met gedragsnormen en -regels, en moeten zij zich registreren in het speciaal voor deze sector opgezette register. Bestaande incassodienstverleners dienen zich vóór 1 april 2025 te registreren, terwijl nieuwe dienstverleners zich meteen moeten registreren vanaf 1 april 2024.

Met de invoering van de Wet Kwaliteit incassodienstverlening hoopt Nederland het niveau van incassodienstverlening te verhogen en meer transparantie en duidelijkheid te bieden aan zowel consumenten als incassodienstverleners. Dit moet uiteindelijk leiden tot een betere bescherming van consumenten en een meer professionele sector waarin incassoproblemen op een eerlijke en transparante manier worden aangepakt.

Wet- en Regelgeving

Kwaliteitseisen en Registratieplicht

Per 1 april 2024 moet elke incassodienstverlener aan nieuwe kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Dit staat in de Wet Kwaliteit incassodienstverlening (Wki), die in werking treedt om het beroep te reguleren in Nederland. Door de verplichte registratie in het incassoregister en het stellen van kwaliteitseisen aan dienstverleners, wordt de incassodienstverlening verbeterd.

Incassodienstverleners dienen zich te registreren bij de Screeningsautoriteit Justis. Er zijn strenge eisen waaraan de incassodienstverleners moeten voldoen om in het register te worden opgenomen. Zo wordt het aantal onprofessionele praktijken verminderd en wordt het stapelen van incassokosten beperkt.

Toezicht en Handhaving

Het toezicht op de naleving van de wet en de handhaving ervan ligt bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. De inspectie is verantwoordelijk voor het controleren van de incassodienstverleners en ervoor zorgen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer een incassobureau de regels overtreedt, kan de inspectie handhavend optreden. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het opleggen van boetes of het intrekken van de registratie.

Om het toezicht te waarborgen, werkt de Inspectie Justitie en Veiligheid nauw samen met de Screeningsautoriteit Justis. Justis is verantwoordelijk voor het beheer van het register en het opsporen van eventuele misstanden.

In dit nieuwe wettelijke kader kunnen incassodienstverleners zich beter voorbereiden en hun dienstverlening verbeteren, terwijl de overheid kan zorgen voor een effectievere handhaving en beter toezicht op de sector.

Uitvoering van Incassodiensten

Incassokosten en Schulden

Met de invoering van de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) op 1 april 2024, zijn er nieuwe regels voor incassodiensten om de kwaliteitseisen van hun dienstverlening te verbeteren. De wet beperkt de incassokosten en stelt bepaalde eisen aan de behandeling van schulden. Vanaf 1 oktober 2024 zullen deze beperkingen van kracht zijn.

Professionaliteit en Vakbekwaamheid

Incassodienstverleners moeten voldoen aan eisen op het gebied van professionaliteit en vakbekwaamheid. Bestaande incassodienstverleners dienen zich binnen een jaar na 1 april 2024 te registreren, terwijl nieuwe dienstverleners zich direct moeten inschrijven. Het is verboden om als incassodienstverlener werkzaam te zijn zonder inschrijving in het register.

De informatievoorziening naar schuldeisers en schuldenaren toe moet transparant en betrouwbaar zijn. Ook worden er eisen gesteld aan de omgang met schuldeisers en schuldenaren en klachtbehandeling.

Interactie met Schuldenaren en Schuldeisers

De nieuwe wetgeving heeft als doel om buiten gerechtelijke incassowerkzaamheden op een eerlijke en zorgvuldige wijze uit te voeren. Deze regels zijn van toepassing op zowel de incassodienstverleners als op andere partijen die betrokken zijn bij het incassotraject, zoals advocaten en deurwaarders. Onder de nieuwe wet moeten incassobureaus duidelijk en transparant communiceren met zowel schuldenaren als schuldeisers.

Incassodienstverleners dienen een zorgvuldige en gelijkwaardige omgang met schuldeisers en schuldenaren te waarborgen. Klachten over incassodienstverleners kunnen worden ingediend bij de KIFID, de rechter of de betrokken toezichthouder. Daarnaast zal minister Weerwind verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van deze wetgeving.

De nieuwe regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat incassodienstverleners en andere betrokken partijen hun werkzaamheden op een professionele, transparante en betrouwbare manier uitvoeren, ten behoeve van zowel schuldenaren als schuldeisers.